Ranar abota

Today is International Friendship Day. Friendship is a topic in many Hausa proverbs. Here are just a few:

  • Abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa.
  • Abokin cin mushe ba a ɓoye masa wuƙa.
  • Abokin gaɗar bushiya kunkuru.
  • Kowane masaki da abokin burminsa.
  • Talaka ba aboki ba, ko ka so shi, ran buki ka ƙi shi.
  • Sai hali ya yi daidai a kan yi abota.

Write a comment if you know more.

12 thoughts on “Ranar abota”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s