Tag Archives: Media

New audio files at Muryar Jamus

At the website of Muryar Jamus, there are some new audio files which you may find interesting:

 

In order to play these files, you need the Real Player.

Technorati Tags: , ,

New feature: Watch Hausa Videos on this blog

I have added a new feature: You can now watch Hausa videos right on this blog. In order to add that feature, I have opened up an account at vodpod.com (you can get one for free, too). From time to time, whenever I see a nice Hausa video somewhere, I will add it to this account. Tell me how you like this new feature!

Interesting audio files at Muryar Jamus

At the website of Muryar Jamus, under the rubric Duniyar D’an Adam, there are two new audio files which you may find interesting:

In order to play these files, you need the Real Player.

More African language materials for download

From time to time I come across websites which offer dictionaries, reference grammars and other materials in African languages for (free) download. Here are my latest finds:

  • Jennifer’s Page of Links: African languages
  • A web of online grammars
  • Harald Hammarström’s collection of stolen .pdf reference grammars. Harald Hammarström wrote this: “I put these grammars here for people who don’t have access to a well-stacked library or good personal connections yet want to learn more about the languages of the world.”

If you know about other places where one can find more such things I would be grateful to read about it. Write a comment

Haifuwar Yesu

We are getting closer to Christmas, the day Christians celebrate the birth of Jesus. Here is a simplified Hausa version of the story of Jesus’ birth, as it is written in the Bible in the gospel of Luke, chapter 2 :

1 A kwanakin nan, Kaisar Augustas ya ba da umarni a ƙirga dukan mutanen da suke a ƙarƙashin mulkin Roma. 2 Wannan shi ne ƙirga na farko wanda aka yi lokacin da Kiriniyus yake mulkin ƙasar Suriya. 3 Dukan mutane suka koma garuruwansu domin a ƙirga su.

4 Yusufu ma ya bar garin Nazarat a cikin Galili ya je birnin Baitalami a cikin Yahudiya, wato, garin da aka haifi sarki Dauda ke nan. Yusufu ya je can domin shi daga dangin Dauda ne. 5 Ya tafi tare da Maryamu da aka yi alkawari zai aura, domin a ƙirga su tare. Lokacin nan kuwa tana da ciki.

6 Da suna can Baitalami, sai kwanakin haihuwarta suka yi. 7 Ta haifi ɗanta na fari, ta rufe shi da zanen goyo, ta kuma kwantar da shi a abin da ake ba wa dabbobi abinci a ciki, domin ba su sami ɗaki a masaukin ba.

8 A wannan gefen ƙasar kuwa, akwai waɗansu masu kiwo suna kwana a fili, suna lura da dabbobinsu da dare. 9 Ba labari sai ga mala’ikan Ubangiji ya bayyana gare su, kuma ɗaukakar Allah ta haskaka su. Sai suka ji tsoro sosai. 10 Amma mala’ikan ya ce musu, “Kada ku ji tsoro! Gama na zo muku da Labari Mai Daɗi, wanda zai sa dukan mutane su yi farin ciki sosai.11 A yau ɗin nan, a cikin birnin Dawuda, an haifa muku Mai Ceto, Almasihu Ubangiji! 12 Wannan ne zai zama muku alama, za ku samu an rufe yaron da zanen goyo, an kuma kwantar da shi a abin da ake ba wa dabbobi abinci a ciki.”

13 Ba labari sai ga ƙungiyar mala’iku daga sama sun bayyana tare da mala’ika na farin, suna yabon Allah suna cewa, 14 “Ɗaukaka ga Allah a can cikin sama! A duniya bari salama ta kasance tare da waɗanda Allah yake jin daɗinsu!”

15 Da mala’ikun suka rabu da su suka koma sama, sai masu kiwon suka ce wa junansu, “Bari mu je Baitalami mu ga abin nan da ya faru, da Ubangiji ya gaya mana.”

16 Sai suka tafi da sauri, suka ga Maryamu da Yusufu, suka kuma ga yaron yana kwance a abin da ake ba wa dabbobi abinci a ciki. 17 Da masu kiwon suka gan shi sai suka ba da labarin abin da mala’ikan ya faɗa musu a kan yaron. 18 Dukan mutanen da suka ji wannan labari, sai suka yi ta riƙe baki suna mamakin abin da masu kiwon nan suka ce. 19 Maryamu kuwa ta riƙe dukan waɗannan abubuwa, tana tunaninsu a zuciyarta. 20 Masu kiwon kuma suka koma, suna ta yin waƙoƙin yabon Allah, saboda dukan abin da suka ji, suka kuma gani. Kome ya faru kuwa kamar dai yadda mala’ikan ya faɗa musu.

(taken from: Littafin sabon alkawari, The New Testament in Hausa Common Language. Apapa, Lagos: Bible Society of Nigeria)

If you prefer to listen to the story, visit the Hausa section of Talking Bibles International.

Free Audio New Testament in Hausa and other languages

You can listen to texts from the New Testament and even download a complete audio New Testament in Hausa and other languages at the free bible-listening website of Talking Bibles International. Here are links to a few African languages:

Since the MP3 files may be quite large (e.g. 277,7 MB for a complete New Testament in Hausa) you need a fast Internet connection.

Listen to a talk with the leader of the bori cult in Maradi

At the website of Muryar Jamus, under the rubric “Zamantakewa“, you can listen to a talk with Iya Anti D’an Kulodo, the leader of the bori cult in Marad’i, Niger.

If you want to listen to this feature, click on the link to the audio file. In order to play the real media file, you will need the Real Player.

New post about wasan kara

At the website of Muryar Jamus, under the rubric “Zamantakewa“, there is a new post and audio file about wasan kara, traditional youths’ and women’s games played at the end of the rain season in Niger.

If you want to listen to this feature, click on the link to the audio file. In order to play the real media file, you will need the Real Player.

Listen to a conversation with the emir of Katsina-Maradi

At the website of Muryar Jamus, under the rubric “Zamantakewa“, there is a post about a conversation which their correspondent Mamman Kanta had with Ali Zaki, the Sarkin Katsina-Maradi.

If you want to listen to this conversation, click on the link to the audio file. In order to play the real media file, you will need the Real Player.

Listen to a speech by the Emir of Kano

At the website of Muryar Jamus, under the rubric “Zamantakewa“, you can a find a posting about a speech which the Emir of Kano gave in Switzerland. Yahaya Ahmed writes the following:

Mai martaba Sarkin Kano Alhaji Ado Bayero na cikin manyan bak’in da suka halarci wani taro kan nahiyar Afirka da aka gudanar a garin Caux na k’asar Switzerland. A jawabinsa na bud’e taron mai martaba Sarkin Kano ya yi kira ga mahalartan daga nahiyar Afirka da su d’au k’alubalen da nahiyar ke huskanta da muhimmanci.

If you want to listen to this speech, click on the link to the audio file. In order to play the real media file, you will need the Real Player.